សូមអរគុណ ក្រុមការងារអង្គការ Anamai Sabay Sabay ដែលបានជួយសម្អាត និង រើសសម្រាម តំបន់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ 🙏

San Bunny San Bunny ខែ​កញ្ញា 14, 2022 1 Comment
Avatar photo
San Bunny
Replies
1
Voices
2

សូមអរគុណ ក្រុមការងារអង្គការ Anamai Sabay Sabay ដែលបានជួយសម្អាត និង រើសសម្រាម តំបន់ជាច្រើនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ 🙏

1 Comment

  • Piseth Pisey

    Piseth Pisey

    សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនឹងចេះស្រលាញ់បរិស្ថានស្អាត និងឈប់បោះចោលសម្រាមផ្តេសផ្តាស់

Leave your reply