បរិច្ចាកដើម្បីបរិស្ថានស្អាត

ថងខ្នាត S

ថងខ្នាត M

ថងខ្នាត L

រទេះនិងឧបករណ៍

ម៉ូតូរុឺម៉ក

🔔 ដើម្បីអាចបរិច្ចាកបានលោកអ្នកប្រើប្រាស់គណនីទាំងពីរខាងក្រោម
ជប៉ុន
កម្ពុជា
អរគុណ សម្រាប់ការបរិច្ចាកដើម្បីបរិស្ថានទីក្រុងស្អាត
អ្នកក៏អាចឧបត្ថម្ភថង់ប្លាស្ទិកសម្រាប់ច្រកសំរាមដោយ បោះពុម្ព ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន ឬឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលើនោះ។