មនុស្សដែលមានការងារធ្វើ · សតិសម្បជញ្ញៈជាបុគ្គលិកដែលមិនធ្វើឱ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនលំបាក

✔️ សិស្ស · បទពិសោធន៍ និងមេរៀនដែលបានរៀនកាលពីក្មេងគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នាពេលអនាគត។

✔️ សតិអារម្មណ៍ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសង្គម (សិស្ស)

✔️ ឧទាហរណ៍ :

  • ការយកនូវរបស់អ្វីមួយ ចេញពីកន្លែងដើម ត្រូវយកមកដាក់កន្លែងដើមវិញ
  • បង្ហាតបង្ហាញ មនុស្សឲ្យចេះគោរពគ្នា
  • ឲ្យចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង
  • អនុវត្តតាមគោលការផ្សេងៗក្នុងការស្វាគមន៍, របាយការណ៍, ការទំនាក់ទំនង, ការពិគ្រោះយោបល់, ជម្រើសនៃពាក្យគួរសម្យមុននឹងនិយាយ
  • ការកត់ត្រាទុក
  • -​ល-