សំណួរស្រាវជ្រាវ

សូមសរសេរចម្លើយរបស់អ្នក ឬជ្រើសរើសចម្លឹយខាងក្រោម បើអ្នកគិតថាស្រប់នឹងគំនិតអ្នក

1. តើការដែលមានសំរាមច្រើនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

A. ធ្វើឱ្យខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះទីក្រុង

B. មានក្លិនមិនល្អ(ស្អុយ)

C. សម្រាមត្រូវបានរើរាយប៉ាយដោយសារ (មនុស្ស, សត្វឆ្កែ, ល។)

D. កណ្តុរ, មូស, រុយ

E. ធ្វើឲ្យមានក្លិនមិនល្អ

F. ធ្វើឲ្យយើងឈឺ

G. ការមិនដឹងថាអ្វីមួយកខ្វក់នេះជាបញ្ហា

2. អ្វីជាដើមហេតុ (បញ្ហា)?

A. មានមនុស្សមួយចំនួនបោះសម្រាមចោល

B. មិនបានរៀបចំសម្រាមច្រកថង់ចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

C. កន្លែងចាក់សំរាម

D. ការបែងចែកឲ្យដាច់រវាងសំណល់ពីការធ្វើអាជីវកម្ម, កាកសំណល់ដែលធំៗនិងកាកសំណល់ធម្មតា

E. អ្នកចាំកាយសំរាម(អេតចាយ), ឆ្មាវង្វេង, ឆ្កែវង្វេង

3. តើអ្នកមានវិធានការអ្វីខ្លះ? (ដំណោះស្រាយ)

A. ការសម្អាត

B. យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីទទួលបន្ទុក

C. ការបង្ហាត់បង្រៀន (ក្រុមហ៊ុន, សាលារៀន, ល។)

D. ការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប៉ាដាំង, ផ្ទាំងប៉ាណូ

E. ពាក្យស្លោក, ការបិទផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើផ្ទាំងរូបភាព

F. យុទ្ធនាការនានា

4. វិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅមុខបាន (សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ)

A. បង្ហាញសកម្មភាពសំអាត បង្រៀន សាកល្បងយកជាបទពិសោធន៍ ស្តាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

B. ការអប់រំរបស់និយោជិកដែលបង្រៀនឲ្យមានមនសិការល្អនិងការវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវក្នុងរឿងជាក់ស្តែងដើម្បីក្លាយជាសមាជិកល្អម្នាក់នៅក្នុងសង្គម។

C. ការបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមសាលារៀន

D. សកម្មភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, យុទ្ធនាការនានា