ចំនេះដឹងទូទៅក្នុងនាមសមាជិកនៃសង្គម

ឧទាហរណ៍

✔️ ការស្វាគមន៍

✔️ ការវេចខ្ចប់ និង ចោលសំរាម

✔️ មានឆន្ទៈធ្វើអ្វីដែលល្អៗ

✔️ កុំធ្វើអីបើអ្នកគិតថាវាអាក្រក់

✔️ ចូលរួមធ្វើការងារជាមួយគេឯង

✔️ ការប្រមូលផលល្អតូចៗដើម្បីការងារធំ

✔️ កុំឈ្លោះគ្នា កុហកបោកប្រាស់

✔️ សូមប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក

✔️ ជីវិតជាប្រក្រដី