អំពីយើង

យើងគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាលសាជីវកម្ម ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មី ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងសកម្មភាពសម្អាត។ យើងនឹងកែលម្អជំនាញបុគ្គល និងក្រុមតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។ វាគឺជាអង្គការដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្តោតលើសុជីវធម៌ និងសីលធម៌ផ្លូវចិត្ត ដែលគួរទទួលបានយ៉ាងតិចបំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការគាំទ្រសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក ឬការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស សូមមេត្តាប្រាប់យើងពីអ្វីទាំងអស់។ ក្រុមរបស់យើងទើបតែត្រូវបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្តែបុគ្គលិកទាំងអស់ចង់បន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ។ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់អ្នក។ ការគាំទ្ររបស់អ្នក នឹងជាការលើកទឹកចិត្ត។ សូមបំពេញលិខិតគាំទ្រ និងកម្រងសំណួរ។

ឥរិយាបទ

ការគោរពគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងសង្គម

ផ្នត់គំនិត

ការគោរពគ្នាដោយស្មោះត្រង់ចេះពីបេះដូង

សុជីវធម៍

សីលធម៍ក្នុងសង្គម និងជាសាធារណះ

លោក Inoue Aibiki, ខ្ញុំចូលចិត្តទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាត

វិចិត្រសាល

 • カンボジア ゴミ 清掃活動 3-12
  <p>今日はst 1966を通って➝ 1011北に突き当たりまで行って帰ってくるコースです。<br><br><br> 少しキツめのエクササイズが待っている❢❢<br> 6袋だ 軽い軽い  朝飯前だ(あさめしまえ=簡単なもの にかけている)<br><br>  朝ご飯は クッティウ (春雨のような

  2023-03-21

 • カンボジア ゴミ 清掃活動3-11
  <p>今日は 1966➝ 1013をきたに ➝1952を東に ➝1011まで行ってUターンして帰るコースです。</p><p><br></p><p>     st1952にはいって すぐ  </p><p>     バスの整備工場周り ・

  2023-03-20

 • カンボジア ゴミ 清掃活動 3-10
  <p> 今日は st1966➝1013を北に➝1952を1015まで行って帰ってくるコースです。<br><br></p><p>  キツめのエクササイズがつづきます❢</p><p>でも 朝ご飯前のキツめのエクササイズは 楽勝ですヨ❣❣体力がある。昨夜は はちじすぎに チョット横になった までは覚え

  2023-03-17

 • カンボジア ゴミ 清掃活動 3-9
  <p> 今日は st 1966➝ 1015を北に➝ 1952を西に </p><p>ハノイ通りまで行き Uターンして 同じ道を帰る。<br><br>  久し振りのコースなので キツめのエクササイズが続く❢❢ ハノイ通りの手前で<br>大量のゴミに捕まる。150mこの間はキツイぞ❣️<br><

  2023-03-16

 • カンボジア ゴミ 清掃活動 3-8
  <p> 今日は アメーバーブログ メンテナンス中と言う事で 投稿が 15:30書きはじめました。<br><br> 今日はst1966➝st 1015を北へ200mくらい進むとキツーイ エクササイズが待っていた </p><p>     モクモクとやっつけます マダ 体力がある時間帯だ ド

  2023-03-14

ទំនាក់ទំនង